Tiền nhàn rỗi khát kênh đầu tư tài chính

Dòng tiền nhàn rỗi đang khát kênh đầu tư tài chính, nhất là khi nhà đầu tư cá nhân vẫn chưa có được hành lang pháp lý đầy đủ và phải đối diện với nhiều rủi ro.